VDA 6.3 procesaudit

Juhl Consulting A/S tilbyder sine kunder at udføre interne procesaudits i forhold til kravene til en VDA 6.3 procesaudit. Vi udfører også procesaudits af kundernes leverandører. Se vores certifikater.

VDA står for Verband der Automobilindustrie, altså sammenslutningen af tyske bilfabrikanter. Det er typisk disse fabrikanter, der stiller krav om at deres underleverandører skal gennemføre interne VDA 6.3 procesaudits. I nogle tilfælde kræver de også at underleverandørerne skal udføre procesaudits af deres leverandører.

Som det fremgår af bogens tekst, er der tale om en procesaudit. Det betyder at virksomhedens processer gennemgås med fokus på produktets kvalitet. Produktet er outputtet af processen.

Konkret betyder det at vi som VDA 6.3 auditorer

  • undersøger om processen kan give det samme resultat hver gang den gennemføres (proceskapabilitet)
  • tjekker om planlagte processer er passende og fører frem til udvikling og produktion af fejlfrie produkter
  • vurderer om der er potentielle risici for at produktet ikke overholder specifikationer eller skaber problemer i næste procestrin

I modsætning til systemaudits eller produktaudits kigger vi i en procesaudit på kerneprocesserne – primært produktudvikling, logistik og produktion – og på støtteprocesserne. Vi ser på, hvordan testprocesserne foregår, og tjekker at afvigelser undersøges med henblik på at finde grundlæggende årsager og eliminere fejlårsager. Tidlig og kontinuerlig identifikation og håndtering af risici samt ændringsstyring (change manament) er væsentlige elementer, som vi undersøger under en procesaudit.

Om VDA 6.3

VDA 6.3 bygger på principperne for projektledelse med fokus på planlægning og gennemførelse af planlagte aktiviteter, risikostyring (FMEA) og ændringsstyring. På den måde minder VDA 6.3 i høj grad om APQP processen med PPAP, FMEA, MSA og SPC som vigtige elementer i styringen af processen. VDA 6.3 procesaudit kan betragtes som et tillæg eller overbygning til en IATF 16949 certificering.

Når produktet er overleveret til serieproduktion, er der fokus på supply chain med leverandørstyring, modtagekontrol, lagerstyring m.m. Det centrale afsnit vil for mange naturligt nok være forholdene omkring produktionen af det produkt, som virksomheden skal levere til kunden. Da de fleste danske virksomheder inden for automotive er underleverandører til bilfabrikanterne eller disses underleverandører og ofte ikke har design ansvar, vil det ofte kun være påkrævet at auditere produktionsprocesserne. Det giver VDA 6.3 mulighed for. Men man må ikke glemme kravene til planlægning, risikostyring og ændringsstyring.

Turtle modellen

Turtle modellen anvendes til at beskrive og auditere processen. I Turtlen er processens elementer:

  1. Inputtet
  2. Styring af aktiviteten
  3. Medarbejderressourcer
  4. Materialeressourcer
  5. Processens målopfyldelse
  6. Outputtet

Risici opstår ofte i overgangen mellem proceselementerne.

Sidst men slet ikke mindst er der ligesom i ISO 9001 og IATF 16949 krav om at kundens forventninger til produktet bliver opfyldt.

En VDA 6.3 procesaudit gennemføres i det store og hele som en procesaudit i henhold til IATF 16949. Vi tjekker og stiller spørgsmål. Vi evaluerer og udarbejder en rapport. Det specielle er at vi “rater” hver auditeret område på en skala fra 0 til 10. Denne rating danner grundlaget for en bedømmelse af, om virksomheden har “bestået”. Endnu vigtigere: forbedringsområder bliver tydeligt identificeret i rapporten.