Fordele ved ISO 9001:2015

Den nye version af ISO 9001, ISO 9001:2015, blev frigivet i september 2015 som afløser for ISO 9001:2008. Detaljer herom findes på ISO‘s hjemmeside. I I dag er alle ISO 9001-certificerede virksomheder certificerede efter denne standard. Standardens hovedsigte er kundefokus. Det vil sige at kunderne altid skal kunne regne med at modtage den samme ensartede kvalitet. Og ISO 9001-virksomheder opnår denne kvalitet ved at systematisere deres processer således at outputtet bliver den samme hver gang.

Kvalitet
ISO 9001:2015

Virksomhedsledelsen forventes i ISO 9001:2015 at være fuldt engagerede i kvalitetsledelsen. Det kan her derfor være på sin plads at skitsere en række fordele ved ISO 9001:2015:

Strukturen

Strukturen i standarden er bygget op over Plan-Do-Check-Act metoden (se dette link. ISO 9001:2015 og PDCA metoden kan med fordel bruges til at

  • understøtte udarbejdelsen af virksomhedens strategi og handlingsplaner (Plan)
  • implementere  strategien (Do) via mål og handlingsplaner
  • følge op på strategien gennem interne audits og ledelsens opfølgning
  • efterfølgende justere gennem korrigerende handlinger

Denne struktur (high level structure) anvendes nu også i andre ISO standarder, såsom ISO 14001:2015 om miljøledelse og afløseren for OHSAS 18001 om arbejdsmiljøledelse, ISO 45001:2018. Den ensartede struktur gør det meget nemmere at opbygge integrerede QHSE ledelsessystemer, så de dækker kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø. Dermed kan virksomheden spare omkostninger og ressourcer og samtidig dokumentere at den har styr på sine processer.

Procesorientering

Af andre fordele ved ISO 9001:2015 kan nævnes at fokus på sammenhængen mellem de enkelte processer (procesorientering) er blevet styrket. Procesorienteringen betyder kort beskrevet at alle aktiviteter (processer) er baseret på input fra en intern eller ekstern kilde, og at processen skaber et output (et resultat), som skal anvendes i næste led, det være sig en anden afdeling i virksomheden eller en ekstern kunde.

Procesorientering fokuserer på at skabe den nødvendige sammenhæng mellem input, proces og output med henblik på øge kundetilfredsheden og så vidt muligt opfylde kundens krav.

Risikotænkning

Endelig kan som fordele ved ISO 9001:2015 nævnes kravet om risikotænkning – også kaldet risikobaseret tankegang. Denne tankegang erstatter forebyggende handlinger, kendt fra ISO 9001:2008. Opfyldelsen af dette krav ikke skal dokumenteres i henhold til ISO 9001:2015. Andre standarder, f. eks. bilbranchens IATF 16949:2016, som er en overbygning til ISO 9001:2015, kræver dokumentation af risikoanalysen. Det være naturligt at ledere og beslutningstagere i virksomheden forholder sig kritisk og systematisk til de risici en given aktivitet eller strategi indebærer for virksomheden. Det vil være lige så naturligt at nedfælde disse risici, så man løbende kan evaluere på, hvordan man imødegår, reducerer eller helt fjerne risiciene. En metode til proaktivt at behandle risici findes i FMEA.

Dokumenteret information

Den sidste af de fordele ved ISO 9001:2015, som skal nævnes her, er netop at der kun i begrænset omfang er strikse krav til dokumentation. Det vil sandsynligvis gøre systemet mere fleksibelt og dermed nemmere for virksomheden. Den kan fokusere på at opbygge og fastholde en hensigtsmæssig struktur og organisation, der lever op til kravene i ISO 9001:2015, fremfor at have en masse dokumenter, som måske ikke bruges til noget.

Ønskes assistance til opbygning af et kvalitetsledelsessystem baseret på ISO 9001:2015 eller et QHSE integreret ledelsessystem, som også inkluderer miljø og arbejdsmiljø, kan vi kontaktes her.